• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Garanti BBVA Portföy

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu(“SPK”) tarafından çıkartılan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Garanti Portföy Yönetim A.Ş. (“GPY” veya “Şirket”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla MÜŞTERİ kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanan “Kişisel Verileriniz” aşağıdaki kapsamda işlenecektir. KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu GPY’dir.

Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veri ilgili mevzuata uygun olarak ve kişisel verilere uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alınarak muhafaza edilmektedir.

Şirketimizce Toplanan Kişisel Verileriniz

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri

Görsel Kayıtlar: Fotoğraf

İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,

Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,

Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,

Finans Verileri: Şirketimizce üretilen müşteri bilgileri, müşterinin Şirket’ten aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, referans numaraları, değerleme ve pay fiyatları, Fon gelir ve giderleri, Şirketimize tarafınızca verilen banka hesap numaraları, IBAN, yatırım fonu alım satımına ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,

Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Kurumumuza ve iş ortaklığı kapsamındaki anlaşmalı kuruluşlara ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz:

Kişisel verileriniz Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sağlanmakta olan ürün ve hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizce tarafınıza verilecek hizmetlerin sağlanması amacıyla aracılılık faaliyeti yürüten T. Garanti Bankası A.Ş.’ye ait Genel Müdürlük, Şubeler, Müşteri İletişim Merkezi, T. Garanti Bankası A.Ş.’ye ait Mobil ve İnternet Şubesi gibi kanallar, işlem platformları, web sitelerimiz - aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri:

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle ilgili mevzuat ve sözleşme kapsamında tarafınıza sunulan her türlü ürün ve hizmetinde kullanılmak, işlemi yapanın/yaptıranın bilgilerini tespite yönelik kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, sözleşme kapsamında yapılan işlemleri gösteren elektronik veya kağıt ortamında, gerekli tüm dekont, kayıt ve belgeleri düzenlemek, kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, işlem güvenliği sağlamak, mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek, ve talep edilen veya diğer GPY ürün veya hizmetlerini sunabilmek ve Sözleşme’nin gereğini yerine getirmek amaçları ile işlenmektedir.

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Açık rızanın varlığı halinde
Sermaye Piyasası Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerimizin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak amacıyla formların düzenlenmesi yoluyla bilgilerin toplanması, güncellenmesi ve saklanması, Şirketimizle imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Sermaye Piyasası Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Şirketimizin sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketimizin iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketimizin itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Şirketimizin ana ortağı ve ana ortağın ana hissedarı ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Elektronik ortam kullanımında işlem güvenliğinin tesisi, müşterilerimizin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, Şirketimizi ve sistemlerini korumak, İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
SPK, TCMB, MASAK, GİB, SPL, TSBP, BDDK, Borsa İstanbul, gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek
 • Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Sermaye Piyasası Kanunu ve tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında gösterdiğimiz başta portföy yönetimi, fon kurulması, değerleme ve pay fiyatı hesaplanması, Fon gelir ve giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı, katılma payı ihracı ve geri alımı, fon alım-satım hizmetleri yatırım danışmanlığı, yatırım araştırması, finansal analiz ve genel yatırım tavsiyeleri olmak üzere tüm ürün ve hizmetler ve diğer yan hizmetler, olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerimizi elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Müşterilerimize özel mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimizin müşterisi olma amacınız dışında kalanlar dahil ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; gerekse ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve segmentasyon yapmak, Şirket içi hedef yaratmak, skorlama müşteri ilişkilerini yönetmek, Şirketimiz içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar ile mali hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak
 • Açık rızanın varlığı halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Şirketimizin genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Teftiş, kontrol, risk analizi ve sair denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilir.

Ayrıca, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Hukuki Sebepler:

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat izin verdiği durumlar ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile aşağıda sayılan kuruluşlar ile sınırlı olmayacak şekilde kanunen açıkça yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu md.73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, SPL, TSBP ve Borsa İstanbul gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin ana ortağı ve ana ortağın ana hissedarı ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, GPY’nin belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine
 • Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim ve mali faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi yasal sebepler
Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar sebebiyle BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK, SPL,TSBP, Borsa İstanbul, gibi kamu tüzel kişileri,
 • Şirketimizce verilen ürün ve hizmetlerin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için
Ana hissedarımız, ana hissedarımızla aynı şirketler grubu içerisinde yer alan diğer kişiler, kurumumuzun ana ortağın ana hissedarı (BBVA S.A), tarafınıza verilecek ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aracılılık faaliyeti yürüten şirket ve iştirakleri ile bağlı ortaklıkları (Örneğin; T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.)
 • Sunulan hizmetlerin yürütülebilmesi için destek alınan tarafla ve bağlı ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi için
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt mevzuat kapsamında Şirketimizce sunulan portföy yönetimi ve ilgili diğer tüm ürün ve hizmetleri yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile diğer finansal kuruluşlar.
 • Sunulan hizmetlerin yürütülebilmesi için destek alınan tarafla ve bağlı ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi için

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız ve Başvuru Yolları:

MÜŞTERİ, GPY’ye başvurarak, kişisel verilerinin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Müşterilere ait kişisel veriler teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

MÜŞTERİ KVKK kapsamında taleplerini;
• Şirketimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
• Noter kanalıyla gönderebilir,
•garantiportfoy@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilir.
Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarının ödenmesi gerekebilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.