Garanti Portföy Dördüncü Serbest ( Döviz ) Fon

Yaklaşık 1.5 yıl yatırım süresi sonunda, tahmin edilebilir ve USD mevduat üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için tasarlanmıştır.

  • Fon, portföyünün tamamına yakını ile 2021 vadeli USD cinsi kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapar.
  • Fon, sadece vade sonuna kadar fonda kalan yatırımcılara USD mevduat üzerinde getiri sağlamayı hedefler.
  • Vade sonuna kadar beklemeyen yatırımcılar erken çıkış komisyonu öder ve elde edecekleri getiri çıkış dönemindeki piyasa koşullarına göre değişir. Bu getiri mevduattan düşük ya da yüksek olabilir.

Fonun vadesi 28.06.2021* olup, vade sonunda oluşacak USD bazında getirinin, henüz yatırım yapma aşamasında belirli şartlar dahilinde yaklaşık olarak öngörülebilir olması amaçlanmaktadır. Aylık çıkış mümkün olmakla birlikte, vade içerisinde piyasa koşulları sebebiyle fon fiyatında oynaklık söz konusu olabileceğinden,

    hedef vade tarihine kadar yatırımda kalınması önerilmektedir.

Erken Çıkış Komisyonu: Fonun vadesi (28.06.2021) sona ermeden çıkış yapmak isteyen yatırımcılara %1.5 erken çıkış komisyonu yansıtılarak bu tutar fona gelir kaydedilir. Fondan erken çıkış yapılması halinde, getiri çıkış yapılan dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacaktır.

Alım Esasları**: Fon alımı talep toplama yöntemi ile yapılacaktır. Fonun talep toplama dönemi 04.11.2019-15.11.2019 olup, bu dönem sona erdikten sonra fona giriş yapılamayacaktır.

Satım Esasları**: Çıkış periyodu aylık olup, her ayın 15’i saat 13.30’a kadar verilecek talimatlar, ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, takip eden ayın ilk işgününde yatırımcıya ödenir.

*Fonun vadesi (28.06.2021) sona erdiğinde fon portföyünde yer alan tüm varlıklar nakde dönüştürülerek, oluşan bakiye katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.
**Alım satım esasları ile ilgili detaylı bilgiye fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.

Talep Toplama Dönemi

04.11.2019-15.11.2019

Yatırım Dönemi

18.11.2019-28.06.2021

Vadesi

28.06.2021

Süresi

588 gün

 

Bilgilendirme:

  • Sadece Nitelikli Yatırımcılar: Fon katılma payları sadece Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.
  • Vergilendirme: Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.
  • Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.
  • TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İzahnameİç Tüzük